Komisje programowe

Komisja Dydaktyczna

Komisja Dydaktyczna odpowiada za podejmowanie działań związanych z dydaktyką. W ramach tego filaru zajmujemy się m.in. takie zagadnienia jak poprawa jakości, krajowe ramy, śledzenie kwalifikacji w prawie o szkolnictwie oraz promocją świadomości o prawach studenta. nam Zależy nad indywidualnych rozwiązywaniem problemów studentów, których prawa zostały naruszone.

Przewodniczący: Sam Miązek

Komisja Kultury

Zajmuje się organizacją wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i rekreacyjnym. Jest odpowiedzialna za takie wydarzenia jak: Juwenalia, Otrzęsiny, Bal Miss i Mistera. Promuje szeroko pojętą kulturę i aktywność dla studentów.

Przewodnicząca: Dominika Cygan

Komisja ds. Promocja i Współpracy

Odpowiada za politykę informacyjną Samorządu, inicjuje i wspiera działania promocyjne Samorządu Studentów, pozyskuje i współpracuje z partnerami, sponsorami i patronami medialnymi SS i organizowanych przez niego wydarzeń. Wspiera prace Biura ds. Promocja, Rekrutacja i Kariera Kariera APS.

Przewodnicząca: Dagmara Jabłońska

Komisja ds. Osoby z niepełnosprawnością

Wspiera i pomoc organizuje dla studentów APS z niepełnosprawnością, współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Niepełnosprawnych, inicjuje i działania na rzecz osoby z niepełnosprawnością, promuje działania kształtujące właściwe postawy, promuje i opiniuje zmiany służące dostosowaniu architektury i infrastruktury Akademii do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Przewodnicząca: Małgorzata Wojciechowska

Komisja Socjalno-Bytowa

Prowadzi działalność o charakterze socjalno-bytowym na rzecz studentów APS, bierze udział w procesie przyznawania akademików, opracowaniu dokumentów regulujących pomoc materialnej w Akademii, upowszechnia dla studentów informacji od pomocy materialnej.

Przewodniczący: Marcel Szkuciak

Komisja ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich

Czuwa nad Akademickimi Organizacjami Studenckimi, koordynuje ich współpracę, działania na drodze UOS, opiniuje i prezentuje Radzie Studentów propozycje funduszy na działalność statutową poszczególnych organizacji, do organizacji UOS władze Akademii.

Przewodnicząca: Weronika Wojcieszek